1. Avís Legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei del portal d'Internet corresponent a l'adreça: www.granvida.com (en endavant, el "Portal") que GRAN VIA BCN SL (En endavant, "GRAN VIDA"), amb domicili social Calle Gran Via de les corts catalanes, 637 i NIF B61188603. La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de totes les normes d'ús contingudes en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al mateix o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. És convenient per tant, que l'Usuari llegeixi atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús poden patir modificacions.
L'acceptació d'aquest avís legal implica que l'Usuari coneix els seus termes i que es compromet a complir-los. En cap cas, GRAN VIDA garanteix la disponibilitat o el manteniment en el futur dels serveis accessibles a través del Portal. GRAN VIDA pot en qualsevol moment decidir la interrupció, suspensió o cancel·lació definitiva d'aquest Portal sense que per això es derivi cap mena de compensació per als Usuaris.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els " continguts "), són propietat intel·lectual de GRAN VIDA o de tercers que han cedit a aquesta els drets d'explotació suficients, sense que puguin entendre cedits als Usuaris cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. No obstant l'anterior, durant el temps que els Usuaris romanguin connectats al Portal podran fer ús d'aquests Continguts en la mesura que resulti necessari per a la navegació i només si és que aquests continguts es trobin accessibles d'acord amb les normes previstes en aquest Avís Legal. Un cop l'usuari es desconnecti del nostre Portal, no retindrà cap dret d'ús sobre els Continguts anteriors.
Les marques, noms comercials o signes distintius utilitzats en el Portal són titularitat de GRAN VIDA o de tercers que han autoritzat a GRAN VIDA la seva utilització, sense que pugui entendre que l'accés al Portal atribueixi als usuaris cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Condicions d'ús del portal

3.1. General

Els Usuaris del Portal s'obliguen a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari que incompleixi la llei o el present Avís Legal respondrà davant GRAN VIDA o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de GRAN VIDA o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de GRAN VIDA o de tercers.

3.2. Continguts

Els Usuaris del Portal es comprometen a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser aplicables a determinats serveis de conformitat amb el que disposa la cláusula 1 .
Amb caràcter merament enunciatiu, els Usuaris hauran d'abstenir-se de:
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per GRAN VIDA o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer. Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que GRAN VIDA posi a disposició dels Usuaris.

3.3. Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que disposa la clàusula 6 del present Avís Legal, la utilització de certs serveis o sol·licituds estan condicionades al previ ompliment del corresponent formulari.
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Portal haurà de ser veraç i actualitzada de manera que respongui a la situació real de l'Usuari en aquest moment. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a GRAN VIDA o a tercers per la informació falsa que faciliti.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1. De la qualitat del servei

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de GRAN VIDA de garantir el funcionament constant i permanent de totes les funcions, serveis o enllaços que puguin estar accessibles al Portal. De la mateixa manera, GRAN VIDA no pot garantir que durant la connexió de l'Usuari al Portal i com a conseqüència de la desprotecció dels equips de l'Usuari, els seus equips o terminals puguin ser infectats per virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu de tercers ( "Programari maliciós "o" malware "). Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció, prevenció i desinfecció de programes informàtics nocius durant les seves connexions a Internet.
GRAN VIDA no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades en el funcionament del Portal o que se li produeixin a l'Usuari durant la navegació quan els mateixos es deguin a la intervenció de tercers.

4.2. De la disponibilitat del Servei

L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, seguretat, continuïtat i funcionament no correspon a GRAN VIDA. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal sense necessitat de notificació prèvia per part de GRAN VIDA.
GRAN VIDA no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.3. Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El Portal pot incloure enllaços o links que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, GRAN VIDA actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (en endavant "LSSI") i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a GRAN VIDA d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 5 del present Avís Legal, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de GRAN VIDA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
GRAN VIDA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a GRAN VIDA pels seus propis serveis.

4.4. De la confidencialitat de la informació transmesa a través del Portal

GRAN VIDA té adoptades les mesures de seguretat exigides legalment per garantir la confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal que els Usuaris faciliten al nostre portal. No obstant l'anterior, la transmissió d'aquestes dades a GRAN VIDA circula per xarxes de telecomunicacions de tercers no controlades per GRAN VIDA. Addicionalment, l'existència de Programari maliciós en el seu equip pot comportar que aquesta informació pugui ser reenviada o recuperada sense el seu coneixement.
GRAN VIDA no respon de la manca de confidencialitat de la informació transmesa per equips i xarxes de telecomunicacions de tercers ni per les vulnerabilitats de programari o maquinari dels propis equips dels Usuaris.

5. Protecció de Dades

Quines dades recollim?
Quan contactes amb GRAN VIDA des de la plataforma de www.granvida.com, ja sigui perquè demanes informació sobre els nostres productes o perquèvols emetre alguna opinió, necessitem tractar les teves dades personals. Amb caràcter general, demanem aquestes dades identificatives: nom, cognoms, localitat i telèfon. A més es recolliran les següents dades de navegació: IP de connexió a Internet, i hora del contacte o participació.

Quin ús li donem a aquestes dades?
Els fem servir per el següent:

 • En el cas de sol·licitar informació, per facilitar l'oferta comercial dels serveis que oferim;
 • En el cas d'una incidència amb producte per contactar amb el consumidor i resoldre el seu dubte o problema.
 • Per a l'enviament de comunicacions periòdiques a través de correu electrònic en forma de newsletter informant de promocions i novetats.

Compartim o cedim les teves dades?

Si com a conseqüència de l'execució del que preveu el present Contracte, GRAN VIDA facilita l'accés a una tercera empresa a les teves dades de caràcter personal dels quals GRAN VIDA fos responsable, sempre que això sigui necessari per a la realització dels serveis oferts per GRAN VIDA, aquestes empreses han d'assumir la condició de encarregat de tractament, comprometent-se a tractar les dades personals referides amb estricte compliment del deure de confidencialitat ia utilitzar-los exclusivament en els termes ia fi de donar compliment al que preveu la present política. Les terceres empreses no faran servir aquestes dades per a finalitats diferents a les previstes en aquesta Política de Privacitat, ni les comunicarà a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació. Sense perjudici de l'anterior, en cap cas, realitzarà aquest tractament sense haver formalitzat un contracte recollint aquestes obligacions i altres que poguessin ser aplicables (especialment però no únicament les recollides en l'article 28 del RGPD).

Les teves dades personals no seran cedides a terceres entitats, tampoc seran objecte de decisions automatitzades. En el cas que GRAN VIDA precisés contractar els serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països") per al tractament de les teves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la teva privacitat. Per a més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades pot contactar amb els delegats de Protecció de Dades a través de les següents adreces: Adreça postal: CALLE GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 637 - 1 1 - 08010 BARCELONA (Barcelona)

Ens comprometem amb tu a informar-te de qualsevol canvi corporatiu que impliqui una nova titularitat de les dades que ens has confiat, donant-te l'opció d'exercir els teus drets.

Les meves dades estan segures en GRAN VIDA?
GRAN VIDA ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.
Totes les comunicacions amb GRAN VIDA es realitzen en un canal segur usant xifrat de 256 bits, el mateix nivell de seguretat que fan servir els bancs més avançats. GRAN VIDA ha obtingut per a això el certificat de seguretat SSL a la seva pàgina web.

Quins són el teu drets?

 • Dret a ser informat: En aquest apartat et informarem dels teus drets en relació a les dades que demanem.
 • Dret d'accés: Aquest dret t'habilita per conèixer quines dades teus estan sent tractats, amb quines finalitats, l'origen dels mateixos i si els comuniquem o hem comunicat a tercers;
 • Dret de rectificació: És la possibilitat de modificar les teves dades quan els mateixos estiguin incomplets o siguin inexactes;
 • Dret d'oposició: És el teu dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals quan per motius relacionats amb la teva situació personal, hagi de cessar el tractament de les teves dades (llevat que es compleixi alguna de les excepcions que marca la legislació);
 • Dret a l'oblit: És el dret a la supressió de les teves dades si ha desaparegut el motiu per al qual els vas facilitar, el tractament no és lícit perquè no s'hagin recollit de forma correcta, arrebossats el consentiment, així com la resta de supòsits que preveu la llei;
 • Dret a la limitació del tractament: Aquest dret et permet sol·licitar i obtenir del responsable del tractament o fitxer, una limitació del tractament de les teves dades personals quan concorrin els següents escenaris: Inexactitud, Il·licitud, Reclamacions o Oposició;
 • Dret a la portabilitat: Per rebre les teves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible .;
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Per evitar que prenguem una decisió sobre tu basada només en el tractament automatitzats de les teves dades i que produeixi efectes jurídics o et afecti de manera similar.

Com puc exercir aquests drets?
Tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, sol·licitar l'oposició o limitació del tractament dels mateixos o sol·licitar la seva portabilitat.
Per a l'exercici dels drets d'ambdues parts, et pots posar en contacte a les adreces postals o electrònica indicades anteriorment

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots presentar una reclamació, als Responsables anteriorment referenciats; o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es ).